Home

Myndigheten för stöd till trossamfund

Myndigheten för stöd till trossamfund - Wikipedi

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST), tidigare Nämnden för statligt stöd till trossamfund och dessförinnan Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund, är en statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Kulturdepartementet Myndigheten för stöd till trossamfund ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag till de statsbidragsberättigade trossamfunden. Myndigheten för stöd till trossamfunds webbplats Sidan är uppmärkt med följande kategorier Myndigheten för trossamfund får ofta frågor rörande statistik om religiös tillhörighet. Det är dock viktigt att känna till att det i Sverige inte är tillåtet för staten att registrera religiös tillhörighet. Den sista folkräkningen där religionstillhörighet ingick publicerades år 1930 av Statistiska centralbyrån Förordning med instruktion för Myndigheten för stöd till trossamfund Tillämpningsföreskrifter för statsbidrag till trossamfund Särskilda regler om lokal- och anpassningsbidra

1 § Myndigheten för stöd till trossamfund har till uppgift att. 1. främja en dialog mellan staten och trossamfunden, 2. bidra med kunskap om trossamfundsfrågor, 3. pröva frågor om statsbidrag enligt lagen (1999:932) om stöd till trossamfund och förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund Text: Tanja Viklund, krisberedskapshandläggare på Myndigheten för stöd till trossamfund. Ovanstående artikel ingår i Religioner i rörelse 2021, som är Myndigheten för stöd till trossamfunds årsbok. Syftet med denna årsbok är dels att spegla några av de olika verksamheter och projekt myndigheten gör,. Regeringen har idag utsett Isak Reichel till ny direktör och chef för Myndigheten för stöd till trossamfund (SST). Han tillträder tjänsten den 18 januari 2021. - Isak Reichel är en chef och ledare med bred förståelse för trossamfundens utmaningar och möjligheter, som också har mångårig erfarenhet av statsförvaltningen

Myndigheten för stöd till trossamfund - Regeringen

 1. Huvuduppdraget för Myndigheten för stöd till trossamfund är att ge ekonomiskt och allmänt stöd till trossamfund verksamma i Sverige
 2. Myndigheten för stöd till trossamfund ska, med stöd av myndighetens instruktion, i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället
 3. ap.1 Stöd till trossamfund Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2021. I förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund anges för vilka ändamål verksamhetsbidrag och projektbidrag får beviljas. ap.3 Stöd till trossamfund - del till Kammarkollegie
 4. Myndigheten för stöd till trossamfund ska, med stöd av myndighetens instruktion, i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

På denna kanal visas material från Myndigheten för stöd till trossamfund (SST Myndigheten för stöd till trossamfunds yttrande över betänkandet Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57) Yttrande / sammanfattning Myndigheten tillstyrker utredningens förslag att en särskild brottstyp som tar sikte på hedersrelaterade gärningar bör införas, inte minst mot bakgrund av bedömningen gällande dess normbildande effekt

Myndigheten för stöd till trossamfund. Revisionsberättelser Visa dokument. 2007 Revisionsrapporter. Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund årsredovisning 2006; Vilka vi granskar Regeringen. Myndigheter. Bolag och stiftelser. innehåll. RAPPORTER. NU GRANSKAS. INTERNATIONELLT. Utvecklingssamarbete. Samverkan. EU-samarbete. OM. trossamfundsstödet och relationerna till Myndigheten för stöd till trossamfund..... 210 9.5 Utredningens bedömning av stödets effekt för trossamfundens kärnverksamhet och för samhället i stort..... 21 Myndigheten för stöd till trossamfund Myndigheten för stöd till trossamfunds uppdrag är att främja en dialog mellan staten och trossamfunden, bidra med kunskap om trossamfundsfrågor, pröva frågor om statsbidrag till trossamfund och föra en fortlöpande dialog med bidragsberättigade trossamfund o Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) har anmodats att yttra sig över rubricerat ärende. Myndighet kommer i detta yttrande endast att kommentera de förslag där myndighetens åsikt avviker, har annan mening eller har en aspekt som av annan orsak är av yttersta vikt för en förändrad modell av statsbidragsfördelning till trossamfund

Statistik om trossamfund - Myndigheten för stöd till

 1. Myndigheten för stöd till trossamfund ska redovisa utgiftsprognoser för 2018-2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket
 2. För flera samfund är det otänkbart att ta emot några pengar från andra än de egna medlemmarna, och deras medlemsantal hamnar därför utanför den statistik som Myndigheten för statligt stöd till trossamfund (SST) upprättar. Regeringen kan godkänna trossamfund som bidragsberättigade enligt Förordningen om statsbidrag till trossamfund
 3. ariet,.

Begravningar och avskedsceremonier - Myndigheten för stöd

Hitta information om Myndigheten För Stöd Till Trossamfund. Adress: Gustavslundsvägen 18, Postnummer: 167 51 Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) välkomnar författningsförslaget i § 1 första stycket om ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster samt förslaget om ett snabbt ikraftträdande. Förslaget innebär ökade möjligheter till religionsutövning och religiösa sammankomster Myndigheten för stöd till trossamfundet Myndigheten för stöd till trossamfundets information om COVID-19 som är relevant för trossamfunden och deras församlingar. Med anledning av det nya Coronaviruset - information om COVID-19 som är relevant för trossamfunden. Samfundsledare om corona vintern 202

Så arbetar trossamfunden i Sverige för att bekämpa covid-19 Publicerad 16 april 2020 De olika trossamfunden i Sverige spelar en viktig roll för att nå ut med information kring coronapandemin, det.. Medverkande: Isak Reichel, chef för Myndigheten för stöd till trossamfund (SST), Frida Park, opinionsredaktör Dagen, Emma Høen Bustos, ledarskribent Dalarnas Tidning och chefredaktör och. Karl Åke Göransson, född 6 maj 1958, död 31 december 2019 [1], var en svensk teolog och direktör för Myndigheten för stöd till trossamfund. Biografi. Göransson föddes i Dalarna och avlade en teol. kand-examen Myndigheten för stöd till trossamfund har författat en märklig broschyr tillsammans med Sveriges interreligiösa råd och Islamiska shiasamfunden i Sverige. Religionen är på frammarsch, hävdar man. Och nu behöver religiösa och sekulära förhandla fram ett nytt inkluderande samhällskontrakt Huvuduppdraget för Myndigheten för stöd till trossamfund är att ge ekonomiskt och allmänt stöd till trossamfund verksamma i Sverige. Enligt myndighetens hemsida är syftet med stödet att skapa förutsättningar för trossamfund att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg

Samarbetsorganisationer för trossamfund Myndigheten för stöd till trossamfund (STT), som förmedlar bidrag via: Sveriges frikyrkosamråd Islamiska... Sveriges frikyrkosamråd Islamiska samarbetsrådet Ortodoxa och österländska kyrkors ekumeniska råd Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd Regeringens råd för. Organisationsnr: 202100-5141 Myndigheten för stöd till trossamfunds webbadress Postadress: Box 14038 167 14 Bromma Besöksadress: Gustavslundsvägen 18 167 51 Bromma E-post: info@myndighetensst.se Telefon: 084536870 Fax Bidragsberättigade trossamfund i Sverige 2016. Listan över trossamfunden i Sverige utgår, där inte annan källhänvisning anges, från bidragsgrundande person (betjänad person): Medlem eller registrerad deltagare i verksamhet som organiseras av trossamfund eller församling, enligt Myndigheten för stöd till trossamfund Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) är en av de mindre myndigheterna i Sverige. De har sitt huvudkontor på Ekumeniska centret i Alvik. I början av året dog myndighetens direktör Åke Göransson under en resa till Rumänien. I mitten av januari tillträder Isak Reichel som ny direktör för myndigheten

Förordning (2017:104) med instruktion för Myndigheten för

 1. Förordning (2017:104) med instruktion för Myndigheten för stöd till trossamfund främja en dialog mellan staten och trossamfunden, bidra med kunskap om trossamfundsfrågor, pröva frågor om statsbidrag enligt lagen (1999:932) om stöd till trossamfund och förordningen (1999:974) om... föra en.
 2. MYNDIGHETEN FÖR STÖD TILL TROSSAMFUND: Bolagsform: Statlig enhet: Status: Aktiv: Adress Det skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp. Gatuadress: Box 14038: Postadres
 3. Statskontoret föreslår att Nämnden för statligt stöd till trossamfund om-vandlas till en enrådighetsmyndighet, som ska ledas av en myndighets-chef. Myndigheten bör byta namn till Myndigheten för trossamfunds-frågor. Dess huvuduppgift bör vara att vara en expertmyndighet för tros - samfundsfrågor i bred bemärkelse
 4. S. Stockholms katolska stift. Sveriges frikyrkosamråd. Hämtad från https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategori:Myndigheten_för_stöd_till_trossamfund&oldid=46233661 . Kategorier: Myndigheter under Kulturdepartementet. Religion i Sverige
 5. utfört en revision av årsredovisningen för Myndigheten för stöd till trossamfund för 2019, daterad 2020-02-21. Enligt Riksrevisionens uppfattning har myndigheten: • upprättat årsredovisningen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, instruktion, regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut för myndigheten
 6. arier om rasism för civila samhället med fokus på rasism riktad mot muslimer. Uppdrag att genomföra insatser mot rasism riktad mot muslimer.pd

Samarbeta bort en smitta - går det? - Myndigheten för stöd

 1. Här är en länk till Myndigheten för stöd till trossamfund där ledare för olika trossamfund (religioner) pratar om corona/covid 19. Titta på informationen om du vill. Det finns information på olika språk. Information från Myndigheten för stöd till trossamfund
 2. Myndigheten För Stöd Till Trossamfund (202100-5141). Se omsättning, m.
 3. skar men en majoritet, 70 procent, av svenskarna identifierar sig med en religion, visar den nya rapporten Ett mångreligiöst Sverige i förändring från Myndigheten för stöd till.
 4. för statligt stöd till trossamfund (SST). Vi vill även tacka dem och PFM Research som stått för det praktiska genomförandet av enkätstudien. Eva Theisz, vikarierande generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor IInlaga.indd 1nlaga.indd 1 22015-11-02 12:11:57015-11-02 12:11:5
 5. Bidrag till kommuner; Ekonomisk trygghet för familjer och barn; Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning; Ekonomisk trygghet vid ålderdom; Energi; Försvar och samhällets krisberedskap; Hälsovård, sjukvård och social omsorg; Internationell samverkan; Internationellt bistånd; Jordbruk, fiske och livsmede
 6. Myndigheten för stöd till trossamfund,202100-5141 - På allabolag.se hittar du , Status, adress mm för Myndigheten för stöd till trossamfund
Nyheter - Myndigheten för stöd till trossamfund

Stäng. Rapporter. Årsvis. 2020; 2019; 2018; 2017; 2016; 2015; 2014; 2013; 2012; 201 Myndigheten för stöd till trossamfund har undertecknat Deklaration för en stark demokrati.Myndigheten för stöd till trossamfund är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i olika former

Åke Göransson, direktör för Myndigheten för stöd till trossamfund, har avlidit i Rumänien. Enligt rumänsk polis blev han akut sjuk ombord på planet dit och avled på flygplatsen, skriver DN Tillämpningsområde. 1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om sådant statsbidrag som avses i lagen (1999:932) om stöd till trossamfund. Definitioner. 2 § I förordningen avses med trossamfund: en sammanslutning för religiös verksamhet i vilken det ingår att anordna gudstjänst, eller en grupp av samverkande församlingar eller trossamfund (samverkansorgan) 10.3.2 Nytt mål för statens stöd till trossamfunden Jämställdhetsmyndigheten instämmer i utredningens förslag om att målet ska bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på

Isak Reichel ny chef för Myndigheten för stöd till trossamfun

Myndigheten för stöd till trossamfund ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag till de statsbidragsberättigade trossamfunden. Rapporten har tagits fram av Uppsala universitets Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism med finansiellt stöd av Myndigheten för stöd till trossamfund. TIPS TILL ANDRA MYNDIGHETER: Det är viktigt att involvera målgruppen och det kräver att du tar hänsyn till när och hur de har möjlighet att delta Stöd för inrapportering. Motpartsdifferenser mot nedlagda myndigheter; Sjukfrånvaro; Resultatredovisning. Principer för rättvisande bild; Mål; Årsredovisning för staten; Underlag till statens finansiella sparande. SBR-UFS; Sveriges officiella statistik; Hermes. Att använda Hermes

Lägg ned Myndigheten för stöd till trossamfund Motion 2019

 1. Revisionsberättelse för Myndigheten för stöd till trossamfund 2020 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. utfört en revision av årsredovisningen för Myndigheten för stöd till trossamfund för 2020, daterad 2021-02-22
 2. Myndigheten för stöd till trossamfund har till uppgift att . 1. främja en dialog mellan staten och trossamfunden, 2. bidra med kunskap om trossamfundsfrågor, 3. pröva frågor om statsbidrag enligt lagen (1999:932) om stöd till trossam-fund och förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
 3. Myndigheten för stöd till trossamfund har till uppgift att . främja en dialog mellan staten och trossamfunden, bidra med kunskap om trossamfundsfrågor, pröva frågor om statsbidrag enligt lagen om stöd till trossamfund och förordningen om statsbidrag till trossamfund, föra en.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Box 17 801 • 118 94 Stockholm • Medborgarplatsen 3 • tfn 08-566 219 00 • fax 08-566 219 98 • info@mucf.se • www.mucf.se -02-04 Statskontorets rapport Ändamålsenlig organisation - Om ledningsformen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund (Dnr Ku2015/02717/D Myndigheten för stöd till trossamfund ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag till de statsbidragsberättigade trossamfunden. Myndigheten för stöd till trossamfunds webbplat Tipsen handlar specifikt om ansökningar till berörda myndighetens bidrag. Utöver detta erbjuder myndigheterna stöd till organisationer bl.a. informationsträffar, skrivarstugor för organisationerna, träffar med organisationer som fått avslag och bifall samt tematiska träffar kring föreningskunskap, erfarenhetsutbyte Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) har anmodats att yttra sig över rubricerade ärende. Myndigheten för stöd till trossamfund avgränsar sina yttranden till sådana frågor som har relevans för myndighetens ansvarsområde och har därför inga synpunkter på de förslag som presenteras i betänkandet Information från Myndigheten för stöd till trossamfund Publicerad den 16 april, 2020 av joakimskogberg Här är en länk till Myndigheten för stöd till trossamfund där ledare för olika trossamfund (religioner) pratar om corona/covid 19

på vilket sätt samfundet uppfyller de krav på varaktighet och organisation som anges i lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund. 7. Uppgift om Myndigheten för stöd till trossamfund har beviljat samfundet statsbidrag eller inte. Dokument som ska bifogas ansöka Myndigheten för stöd till trossamfund har i uppdrag att främja en dialog mellan stat och trossamfund samt att bidra med kunskap om religion och samfundsliv i Sverige. De tar bland annat fram filmmaterial, där trossamfundens imamer och övriga ledare talar Utbetalningar av skattefinansierade stöd till trossamfund sker delvis genom Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST). Under 2016 fördelades nästan 92 miljoner kronor genom denna myndighet till olika samfund, och då är Sveriges enskilt största samfund, Svenska kyrkan, inte en av mottagarna som följd av att ansvaret inte ligger hos SST Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarsmakten, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Frivilliga resursgruppen och Myndigheten för stöd till trossamfund (SST)

En deklaration för en stark demokrati - Myndigheten för

Regleringsbrev 2020 Myndighet Myndigheten för stöd till

Flyktingverksamheten drivs inom ramen för en ortodox kyrka, och har fått pengar av Myndigheten för stöd till trossamfund, SST. Max Stockman, handläggare på SST, bekräftar att han känt till. Myndigheten för stöd till trossamfund har i uppdrag att främja en dialog mellan stat och trossamfund samt att bidra med kunskap om religion och samfundsliv i Sverige. webbplats nyckelord: ny satsning: jag tror på min röst,delaktig, stark och synlig 2018,Översynen av statens stöd till trossamfund,religionsliv Flera trossamfund har haft stor betydelse under pandemin enligt Myndigheten för stöd till trossamfund. De menar att samfunden når ut till en stor målgrupp och har tagit stort ansvar för att. Till: Myndigheten för stöd till trossamfund Åke Göransson Direktör (myndighetschef) cc: Hasnain Govani, Handläggare för religiösa minoriteter Ärende: Konferens: religion i framtidens Sverige (den 14-15 mars 2018 - I samverkan med ISS och SIR anordnar myndigheten en konferens den 14-15 mars om religion som konstruktiv kraft Det nya, nu gällande, regleringsbrevet beskriver ett brett. Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) får i uppdrag att under hösten 2017 genomföra regionala seminarier om rasism för civila samhället, särskilt muslimska församlingar och organisationer samt andra berörda aktörer, i syfte att öka benägenheten att polisanmäla brott och anmäla diskriminering riktad mot muslimer

Ändringsbeslut 2021-01-28 Myndighet Myndigheten för stöd

Sommarhälsning från Myndigheten för stöd till trossamfund. Så här, precis innan det blir dags för lite ledighet för de flesta av oss, vill Myndigheten för stöd till trossamfund ta tillfället i akt att i ett sommarbrev påminna om några saker. Publicerat 17 juni, 2019 Myndigheten för stöd till trossamfund Följ. Nyheter, reportage, åsikter och analyser om Myndigheten för stöd till trossamfund. Debatt. 2020-02-24. Göteborgs moské legitimerar åsikten att. Myndigheten för statligt stöd till trossamfund - Saco. Lokala webbplatser. Saco-S. Förtroendevald. Arbetstagarnyckel. Sök myndighet

Ändringsbeslut 2019-02-14 Myndighet Myndigheten för stöd

Enligt Myndigheten för stöd till trossamfund har trossamfund gjort sitt bästa för att ställa om sin verksamhet till digitala sändningar i stället för att hålla öppna samlingar. Myndighet ser gott resultat i omställningen hos trossamfund | Kyrkans Tidnin MYNDIGHETEN FÖR STÖD TILL TROSSAMFUND, Box 14038, 167 14 BROMMA. På Ratsit hittar du Telefonnummer Adress Årsredovisning m.m. Alltid uppdaterat Myndigheten för stöd till trossamfund allierar sig med Ibn Rushd och Uppsala Universitet Medvetenheten om att Muslimska Brödraskapet har etablerat sig i Sverige de senaste åren börjar bli allt mer utbredd Regeringen förlänger uppdraget till Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) att utvidga och fördjupa dialogen med trossamfunden i syfte att stimulera arbetet med demokrati och demokratisk medvetenhet Myndigheten får i sin arbetsordning föreskriva att ordföranden eller vice ordföranden i Rådet för beslut om stödberättigande får besluta om att ge trossamfund tillfälle att avhjälpa brist enligt 9 § andra stycket lagen om stöd till trossamfund, samt om att organisationsbidrag inte ska betalas ut enligt 14 § förordningen om stöd till trossamfund

Myndigheten för stöd till trossamfund - YouTub

Myndigheten för stöd till trossamfund har till uppgift att främja en dialog mellan staten och trossamfunden och bidra med kunskap om trossamfundsfrågor. Myndigheten ska pröva frågor om statsbidrag enligt lagen om stöd till trossamfund och förordningen om statsbidrag till trossamfund Myndigheten har en viktig roll att skapa förutsättningar för trossamfund att bedriva en aktiv och långsiktig religiös verksamhet och främja en god dialog mellan staten och trossamfunden, säger Lind som inte själv var regeringsanställd under Reichels tid som revisionsdirektör. Reichel själv välkomnar utnämningen av honom Betänkandet SOU 2018:18 Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) uppdrag ingår att värna målen för vår säkerhet, befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter Sveriges kristna råd välkomnar också att myndigheten ger stöd till kunskapsuppbyggnad av olika slag, detta gäller inte minst till de trossamfund som är nya i Sverige. Genom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor utvecklar regeringen relationerna till civilsamhället i stort Ny chef för SST utsedd Nyhet | Isak Reichel har utsetts till ny chef för Myndigheten för stöd till trossamfund, SST 10 November 2020, 12:2

Inom ramen för myndigheten finns det utrym­me för dialog och samarbete trossamfunden emellan. Eftersom myndigheten är så liten är den också sårbar. Det finns skäl att på sikt överväga hur sårbarheten skulle kunna minskas. I nuläget finns det dock inte skäl att överväga en sammanslagning av Nämnden för stat­ligt stöd till. Det gäller också om organisationen vill kunna ta upp medlemsavgifter via skattsedeln eller söker stöd via Myndigheten för stöd till trossamfund, SST. Exempelvis har förbundet Humanisterna sökt sådant stöd från SST vid flera tillfällen , men har fått avslag på alla dessa ansökningar Till: Myndigheten för stöd till trossamfund Åke Göransson Direktör (myndighetschef) cc: Hasnain Govani, Handläggare för religiösa minoriteter. Ärende: Konferens: religion i framtidens Sverige (den 14-15 mars 2018 - I samverkan med ISS och SIR anordnar myndigheten en konferens den 14-15 mars om religion som konstruktiv kraf

Nämnden för statligt stöd till trossamfund Trossamfunden och deras verksamhet representerar fundamentala värden för individer och därmed också för samhället. För Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och andra aktörer inom samhällsskydd och beredskap är trossamfunden viktiga samarbetspartners Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) Box 14038, 167 14 Bromma Tel 08-453 68 70 fax 08-453 68 29 info@sst.a.se www.sst.a.se . Ta bort ansöknings- och årsavgiften Detta stöder myndigheten till fullo då dessa avgifter i onödan tidigare tyngt mindre organisationer som sök Ändamålsenlig organisering. Om ledningsformen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Statskontoret har gjort en översyn av Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Översynen har haft särskilt fokus på myndighetens ledningsform, organisering och styrning. Publikatio Myndigheten för stöd till trossamfund avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för myndighetens ansvarsområde. Myndigheten för stöd till trossamfund har givet detta inga synpunkter på de förslag som presenteras i betänkandet. _____ I detta ärende har direktör Åke Göransson beslutat. Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, är en statlig myndighet som ger stöd till trossamfund. Personalen består av nio personer, varav en är föräldraledig

Myndigheten för stöd till trossamfund Riksrevisione

Det missionerande kopimistsamfundet är ett svenskt registrerat trossamfund som verkar för kopimism (av engelskans copy-me).Samfundet hävdar att kopimism är en religion vars trossats är att kopiering och spridande av information betraktas som en helig handling, ett sakrament. [1]Samfundet grundades 2010 av då 19-årige filosofistudenten Isak Gerson, som är samfundets. Samarbetet tog form hösten 2012 och Coexist består av representanter från Svenska kyrkan, frikyrkor, muslimska församlingar, ortodoxa, buddister och judiska församlingen tillsammans med Malmö stad genom avdelningen för trygghet och säkerhet, Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kultur, medier, trossamfund och fritid (utgiftsområde 17 i statens budget) omfattar teater, film, dans och musik, litteratur, läsande och språk, bildkonst, arkitektur, form och design, kulturmiljö, museer och utställningar samt arkivfrågor. I området ingår även medier, trossamfund, ungdomspolitik, folkbildning och tillsyn över spelmarknaden Övriga trossamfund erhåller statligt stöd för att bedriva aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg. Vi behöver förstärka principen om att skattemedel ska gå till organisationer som främjar demokrati och integration stödjande länk till de nyare samfundsgrupperna i Sverige i deras kontinuerliga utveckling. Detta innebär att Från 2012 och framåt har jag varit anställd som handläggare för kontakt med religiös minoriteter (framförallt muslimska och ortodoxa kristna) på Myndigheten stöd till trossamfund (SST). SST är en myndighet som har i.

Statligt stöd till trossamfund kan begränsas | AftonbladetSvenske myndighetschefen Åke Göransson död i Bukarest - DN
 • Fun light till barn.
 • 10 Downing Street London.
 • 4K gaming monitor.
 • Peter Gabriel.
 • Maffia rättegång.
 • Hamax Kiss.
 • Opel ampera e price.
 • Fönsterbräda Furu.
 • Nyårsmeny 2020 Malmö take away.
 • Olja koppling moped.
 • Ron Zacapa Royal Systembolaget.
 • Wild yak.
 • Sinnesförnimmelse psykologi.
 • Apotea Lactiplus.
 • Wochenendjob in der Nähe.
 • Sjöräddningssällskapet Minnesgåva.
 • Tanzworkshops Karlsruhe.
 • Eso item ID.
 • Life Fitness Sverige.
 • Honda Civic Type R Leasing.
 • The snowman full movie.
 • Photoshop Belichtungsreihe zusammenfügen.
 • King bolag.
 • Friendmoji not showing friends.
 • Ios guidelines button size.
 • Affärsplan tandläkare.
 • Plastskärmar lastbil.
 • Moped cykelväg.
 • Bowling Arena Preise.
 • Fördelar med fission.
 • Svenska filmer 2020.
 • Cruz Azul rumores fichajes.
 • Specialist pyoderma gangrenosum.
 • Neuron processes running through the CNS.
 • Biologie studieren Jena.
 • 2019 MTV Video Music Awards winners.
 • Lyckans Kennel.
 • Fotbolls vm 2019 herrar.
 • Luftavfuktare Byggmax.
 • Teknikinstallationsavtalet 2020 lön.
 • Grinchen 2018 svenska Stream.