Home

Landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen leder och samordnar landstingets verksamhet och ekonomi. Landstingsstyrelsens 19 ledamöter har överblick över hela landstinget och uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Under styrelsen finns utskott som genom delegation ska kunna besluta i vissa frågor med beredningar som ska bereda styrelsens ärenden.Läs mer om landstingsstyrelsen på sll.s Landstingsstyrelsen. Till landstingsstyrelsen valdes följande ordinarie ledamöter: Irene Svenonius (M), ordförande Gustaf Hemming (C), 1:e vice ordförande Erika Ullberg (S), 2:e vice ordförande Kristoffer Tamsons (M) Pehr Granfalk (M) Richard Wessman (M) Martina Mossberg (M) Charlotte Broberg (M) Ella Bohlin (KD) Tomas Eriksson (MP) Michaela Haga (C

Landstingsstyrelsen sammanträden 2018 Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträden 2018 Trafiknämndens sammanträden 2018 Kulturnämndens sammanträden 2018 Patientnämndens sammanträden 2018 Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträden 2018. Ärenden och handlingar för nämnderna 2017. Landstingsfullmäktiges sammanträden 201 Landstingsstyrelsen har under sitt sammanträde den 9 november tagit ställning i en rad ärenden, för vidare beslutsfattning på landstingsfullmäktige 23-24 november I landstingsstyrelsen är de borgerliga, S, MP och V för en regionbildning och förslaget att skapa en region ska nu ut på remiss till samtliga kommuner i länet för att höra vad kommunerna. Landstingsstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av landstingets angelägenheter, ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet och handha den ekonomiska förvaltningen. Styrelsen ska också ha uppsikt över landstingsverksamhet som bedrivs i aktiebolags- och stiftelseform

Landstingsstyrelsen Arkiv för sammanträdeshandlinga

 1. Demokrati och insyn. Region Sörmland är en offentligt ägd och demokratiskt styrd organisation. Det betyder att verksamheten betalas med skattepengar, och att de som styr väljs i allmänna val vart fjärde år
 2. Landstingsstyrelsen Tid och plats för Sammanträdet Styrelserummet, Landstingshuset den 26 januari 2011 klockan 13.00 - 15.30. Beslutande Harriet Jorderud Lena Bäckelin Stefan Wikén Ann-Marie Johansson Bengt Bergqvist Christer Siwertsson Susanne Wallner Anna Hildebrand Finn Cromberger Linnea Swedenmark Elin Hoffner Thomas Andersso
 3. Region Sörmland ansvarar för bra hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional tillväxt och utveckling samt kultur
Dialysvård startar på Kullbergska sjukhuset | SVT Nyheter

Nya landstingsråd och ny - Region Stockhol

Landstingsstyrelsen Author: HAPE04 Created Date: 4/19/2021 3:48:29 PM. Landstingsstyrelsen anser att det inte behövs en lagstiftning för att uppnå en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser och avstyrker därför utredningens förslag. En lagstiftning inom området kan också vara tveksam av principiella skäl. Landstingsstyrelsen avstyrker även att en ny utredning om lagreglering a Landstingsstyrelsen fattade på tisdagen beslut om att hyra lokaler i Kristinehamn till den nystartade Första linjen-verksamheten som omfattar Kristinehamn, Storfors och Filipstad. Enligt ett tidigt förslag skulle verksamheten placeras i befintliga lokaler i familjecentralen i Kristinehamn redovisningen och om det behövs återkomma till landstingsstyrelsen med förslag till beslut. LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT 1. Yttrande avges till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag. 2. Landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra de åtgärder som anges i redovisningen och om det behövs återkomma till landstingsstyrelsen me

Ärenden och handlingar - Region Stockhol

Landstingsstyrelsen §§ 174-201 Tid: 2014-11-18, kl: 13:00-15:40 Plats: Landstingets kansli, sal A § 188 Dnr LJ2014/ 1480 Kungörelse om sammanträden för Region Jönköpings län Föreligger förslag till annonsering av kungörelse för regionfullmäktiges sammanträden. Beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige beslut Landstingsstyrelsen får i uppdrag att stärka insatserna till rekrytering till primärvården. Detta genom att bland annat erbjuda en bra arbetsmiljö, konkurrenskraftiga löner, tillhandahålla senaste teknik inom telemedicin Landstingsstyrelsen. Arbetsutskottet; Beredningen för utbyggd tunnelbana; Fastighets- och investeringslandstingsråd; Innovationsberedningen; LISAB/Ägarutskottet; Landstingsstyrelsen och länets handikapporganisationer; Landstingsstyrelsens samverkansråd med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättnin Landstingsstyrelsen - ja till ny målbild Uppdaterad 22 november 2016 Publicerad 22 november 2016 Under onsdagen börjar landstingsfullmäktige i Västernorrland, och landstingsstyrelsen har.

Landstingsstyrelsen säger ja till struktur- och

Protokoll landstingsstyrelsen som driftnämnd 2016-02-24. Bilagor till protokoll landstingsstyrelsen som driftnämnd 2016-02-24. Protokoll landstingsstyrelsen som strategisk styrelse 2016-02-24. Bilagor till protokoll landstingsstyrelsen som strategisk styrelse 2016-02-2 Landstingsstyrelsen bör överväga att tydligare betona arbetsgivarens ansvar för uppföljning av bisysslor och risk för jäv. Revisorernas bedömning Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som landstingsstyrelsen kommer vidta till följd av granskningens resultat. Revisorerna föreslår landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsen beskriver i sitt svar vilka åtgärder som man har vidtagit eller planerar att vidta. Bland annat har ett patientsäkerhetsteam under våren inrättats vid landstingets ledningskontor för att samordna och stödja förvaltningarnas patientsäkerhetsarbete

Nationell Arkivdatabas. Serie - LANDSTINGSKONTORET/LANDSTINGSSTYRELSEN. Förvaras: Regionarkivet- Region Stockhol Landstingsstyrelsen har gett landstingsdirektören i uppdrag att ta fram en modell för hur stora byggnadsprojekt kan granskas i förstudie-, program- och genomförandefas. Landstinget kommer under de närmaste åren att investera stora belopp i fastigheter, såsom om- och nybyggnationer av Akademiska sjukhuset och depå för stadsbussar Landstingsstyrelsen beslutar att informationen är delgiven. Åtgärdsplan för att bromsa kostnadsutvecklingen I samband med att landstingsstyrelsen vid sammanträdet i oktober 2017 behandlade delårsrapport per augusti 2017 konstaterades att verksamhetens nettokostnader visar ett underskott på 245 miljoner kronor mot budget

Landstingsstyrelsen utökas från 15 till 19 ledamöter. Det slutgiltiga beslutet om ny organisation fattas av landstingsfullmäktige vid sammanträdet den 15-16 juni. Landstingsstyrelsen gav också landstingsdirektören i uppdrag att lämna förslag till en ny tjänstemannaorganisation som är anpassad till den nya förtroendemannaorganisatione Landstingsstyrelsen fattade på tisdagen beslut om att 1 miljon kronor beviljas för programarbete inför ny ambulansstation i Hagfors. Ambulansverksamheten i Hagfors är i behov av mer ändamålsenliga lokaler Landstingsstyrelsen Centralförvaltning 2018-05-28 LD18/01316 Sida2 (3) Landstinget anser att myndigheter som ska ges en gemensam regionindelning är de som har en strategisk och främjande funktion med betydelse för den regionala nivån och inte minst det regionala utvecklingsansvaret • Säkerställer landstingsstyrelsen att rutiner för ansökan om statsbidrag är ända-målsenliga och sker med tillräcklig intern kontroll? 2.3. Kontrollmål De övergripande revisionsfrågorna besvaras genom följande kontrollmål: • Har landstingsstyrelsen beslutat om nödvändiga riktlinjer och/eller rutiner fö Landstingsstyrelsen i Kronoberg vill utreda rätten för vårdpersonal att vägra abort. M, KD och C röstade igenom förslaget. - Det skulle leda till en patientosäker vård. Det är.

2016-08-29 1300 Landstingsstyrelsen extra sammanträde. 2016-09-12 0900 Landstingsstyrelsen. 2016-10-17 0900 Landstingsstyrelsen Läs det senaste om Landstingsstyrelsen, alla nyheter och reportage finns här på www.nwt.se Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 9/2016 Tisdagen den 22 november 2016 LS §271 Yttrande över promemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32) LS 2016-1131 Ärendebeskrivning Justitiedepartementet har genom remiss bjudit in Stockholms läns landsting att yttra sig över promemorian Jämn könsfördelning Samtliga landstingsrevisorer - från vänster till höger - vägrar ge förra landstingstyrelsen.. Landstingsstyrelsen vill bilda en region istället för landsting, det skulle ge mer makt än vad landstinget har idag

Landstingsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.Det klubbades av.. <leadin> Landstingsstyrelsen har polisanmälts av landstingspolitikern och läkaren Anders Mansten (Vård för pengarna). Polisanmälan gäller olaga hot samt trolöshet mot huvudman. </leadin> Landstingsstyrelsen ska inte beviljas ansvarsfrihet. Det anser landstingets revisorer efter att ha granskat verksamheten för 2014. Annons. Samtliga av de sex förtroendevalda revisorerna står bakom formuleringen Vi avstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Landstingsstyrelsen Revisorer sågar landstingsstyrelsen. Publicerad: 6 april 2011, 09:39. Revisorerna har sagt sitt: Landstingsstyrelsen har tappat kontrollen över ekonomin och bör inte beviljas ansvarsfrihet för fjolårets katastrofsiffror

Region istället för landsting ska ge mer makt SVT Nyhete

Landstingsstyrelsen i Värmland har lagt förslag på mer av ovan till patienter i Värmland. SÅNG LIKNAR ORGASM Gunnar Bjursell som är professor i molekylärbiologi vid Karolinska Institutet säger att musik kan jämföras med att få orgasm; det frigörs så mycket dopamin att det är som att ta piller, säger han Landstingsstyrelsen har ny ordförande. Lyssna från tidpunkt: 1:26 min. Min sida Finns på Min sida Dela Uppdaterat måndag 29 december 2014 kl 16.07 Publicerat måndag 29 december 2014 kl 13.

Behållning ekonomi, balansräkning, likviditetsbudget

Enligt Erik Weiman ska landstingsstyrelsen ta upp frågan och besluta att hon förlorar sin tjänst. Med en utställning som på ett seriöst sätt vågat ta upp även mörkare stråk i Hillersbergs konstnärskap så hade Kulturhuset kunnat göra en viktig gärning också för att upplysa om antisemitismens framträdandeformer under efterkrigstiden Ring 020-22 11 44. Utomlands är telefonnumret 0046-8 21 11 19. Öppettider: Måndag till fredag öppet klockan 08:00 - 20:00. Lördag till söndag, helgdag öppet klockan 12:00 - 16:00. Läs mer på: www.teletal.se. Tjänsten är kostnadsfri Hälsa, vård och tandvård. Vi arbetar för en god hälso- och sjukvård som möter människors behov. Vi har 32 vårdcentraler, varav 11 privata, 2 akutsjukhus i Växjö och Ljungby, 19 folktandvårdskliniker och 9 kliniker inom specialisttandvården, rättspsykiatrisk regionklinik, vuxen- samt barn- och ungdomspsykiatri, rehabilitering, habilitering och hjälpmedelsverksamhet

Senaste besluten i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsen föreslår Landstingsfullmäktige att besluta anta en målbild som beskriver den inriktning som landstinget behöver för att förbereda hälso- och sjukvården på framtidens krav och förväntningar och för att få en ekonomi i balans. Förslag om omstrukturering av kvinnosjukvården i Västernorrland behandlades Från landstingsstyrelsen 28 augusti. Varianter av denna sida. Lyssna; Regionalt program för eHälsa . Ett nytt regionalt program för eHälsa för 2014-2018 har antagits. Programmet handlar om hur framtidens vård och omsorg ska förbättras med hjälp av elektroniska tjänster och gemensam kvalitetssäkrad information Regionfullmäktiges presidium föreslår att en anmärkning bör riktas mot landstingsstyrelsen för 2014. Däremot bör de brister som funnits inte leda till att styrelsen vägras ansvarsfrihet. Presidiet, under ledning av fullmäktiges ordförande Margareta Winberg (S), ser allvarligt på den bedömning som landstingets revisorer gör och på förslaget att inte bevilja ansvarsfrihet

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Landstingsfullmäktige sammanträder under 2016 den 29 februari, 25 april, 13·-14 juni, 26 september och 21-22 november. Landstingsstyrelsen beslutar för egen del: 2. Landstingsstyrelsen sammanträder under 2016 den 15 februari, 11 april, 30 maj, 12 september och 7 november. 3 GÄVLE Landstingsstyrelsen i Gävleborg beviljades till slut ansvarsfrihet. Men många hårda omdömen.. 24. Landstingsstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta ett pilotprojekt med virtuella hälsorum där invånare kan kolla blodtryck, blodvärden, INR­ värden och blodsocker med mera över nätet. 25. Landstingsstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten att starta en mobil distriktssköterskemottagning som besöker orter på landsbygden. 26

Samlad patientinformation om covid-19. Här samlas information om coronaviruset och covid-19 till patienter och invånare Landstingsstyrelsen. Inför kontantfria serviceresor! Landstingets hälso- och sjukvård är sedan några år i stort sett kontantfri. Alla sjukbesök faktureras per automatik. Detta är mycket smidigt för den enskilda patienten och spar både tid och pengar för hälso- och sjukvården landstingsstyrelsen. Popularitet. Det finns 127605 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1088958 ord. Det motsvarar att 11 procent av orden är vanligare. Det finns 280 ord till som förekommer lika ofta. Sammanlagt har detta ord hittats 308 gånger av Stora Ordboken Webbsändningar. Sändningar från regionstyrelsens sammanträden har pausats på grund av pandemin. Du kan ta del av sammanträden till och med 2020-06-16. Webbsändningar - regionstyrelsen. Kallelser, handlingar, protokoll och mötesdatum för regionstyrelsens sammanträden. Protokoll kan du beställa från regionarkivet LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 30 AUGUSTI 2001. Kultur och utbildning 2) 2,8. Logistik 3) 6,0. Totalt gamla organisationen 406,3 164,2. Nya organisationen. Landstingsdirektörens stab 42,5 35,

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 30 JANUARI 2013 3 rapportera detaljerade uppgifter per besök om väntetider för genomförda läkarbesök i primärvården (NLL klarar). Landstingen erhåller 20 000 kronor/månad (totalt cirka 5 miljoner kro Title: Protokoll landstingsstyrelsen Author: Johan Jarl Keywords: ��Landstinget i Kalmar l�n Created Date: 6/24/2019 4:46:54 P

Fredriksson: Religion har inget hem i vården | Jimmy

Landstingsstyrelsen beslutade att teckna nytt avtal om samverkan inom Regionala forskningsrådet. Vårdverksamhet i Hälsoval Örebro län Landstingsstyrelsen beslutade att godkänna gemensam ansökan från Vivalla vårdcentral AB och Carema Sjukvård AB att bedriva vårdverksamhet enligt Hälsoval Örebro län vid Vivalla vårdcentral från 1 april 2012 Rapport Diarienr: LS 2014/121 1(32) Dokument ID: 14-90641 Fastställandedatum: 2014-03-10 Upprättare:Ann-Kristin A Åstrand Fastställare: Landstingsstyrelsen Utskriftsdatum: 2014-03-19 Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2013 . Landstinget Gävlebor

Demokrati och insyn - Region Sörmlan

12. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att införa en hyresmodell där lokalkostnaderna finns med i verksamheternas budgetar. Detta för att varje berörd verksamhet ska ta ett större ansvar för sina lokaler och därmed kunna frigöra resurser och effektivisera lokalnyttjandet Landstingets revisorer hade en hel del kritik att komma med mot landstingsstyrelsen vid onsdagens sammanträde med landstingsfullmäktige. Och det var kritik som hela revisionens politiska ledning är enig om, även om det av tradition är oppositionen som har majoritet i revisionen, framhöll ordförande Roland Krantz (S) Nytt utbildningskrav inom landstinget efter Macchiariniskandalen. Publicerad 2017-09-25. Foto: Peter Knutson. Efter Macchiariniskandalen kommer Stockholms landsting införa utbildningskrav i god. Landstingsstyrelsen utser behöriga personer § 8 Jäv Den som utför beslutsattest får inte attestera en utbetalning eller ett Inköp till sig själv eller till närstående. Detta gäller även utbetalning till eller inköp från bolag, förenmgar, stiftelser eller Ilknande där den anställde elle

Landstingsstyrelsen vill införa anställningsstopp. Inför anställnings- och inköpsstopp omedelbart. Det säger landstingsstyrelsen i Södermanland i en rekommendation till hälso- och sjukvårdsnämnden LANDSTINGSSTYRELSEN 27 FEBRUARI 1992 3 Kiruna Landstingsfullmäktige beslutade i mars 1990 om nedskrivning av Gälli-vare och Kirunaförvaltningarnas skulder från 1989 under följande för-behåll. Villkoret för de gjorda nedskrivningarna är att respektive direktion tar be-slut om åtgärdsprogram som leder till budgetbalans 1990. Sjukresor i Värmland. En sjukresa ska i första hand göras med kollektivtrafik (buss och tåg) eller med servicelinjerna som går mellan sjukhusen och de större vårdcentralerna. Boka din resa till och från vården med buss, tåg, servicelinje, jumbolans eller taxi hos Värmlandstrafik, telefon 0771-32 32 00

LANDSTINGSSTYRELSEN 3 SEPTEMBER 2013 3 månad). De landsting som når 80 procent, får dela på cirka 12,25 miljoner kronor varje månad samt de som når 70 procent får dela på irkca 29,9 miljo-ner kronor per månad, för besök respektive behandling. Resultaten för varje månad beräknas genom att antalet genomförda första Diarium för Landstingsstyrelsen: Diarium för Lasarettet i Enköping: Diarium för Primärvården: Diarium för Produktionsstyrelsen: Diarium för Varuförsörjningen: Välj diarium ovan.

Start Hjälp Åter PerfData System AB - ePub. Ninos Maraha (L), vice ordförande landstingsstyrelsen; Ninos Maraha (L), vice ordförande landstingsstyrelsen tis, jun 21, 2016 08:39 CET. Ninos Maraha (L), vice ordförande landstingsstyrelsen Lågupplöst. Medelupplösning. Originalupplösning. Kontakt. Rasmus Jonlund. Presschef. Landstingsstyrelsen avser att vidta följande åtgärder: Verka för att landstingets utveckling inom området neuropsykiatri går mot en personcentrerad vård som skapar värde för patienterna. Utreda möjligheterna att utarbeta ett vårdprogram för området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i Norrbottens län 2 LS 2018 Locum AB Årsrapport Diarienummer -1077 Innehållsförteckning 1 Inlednin

You can use Google Translate to translate the contents of vansterpartiet.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below Kontakta Region Östergötland. Till växeln: 010-103 00 00 Faxnummer: 010-103 71 00 E-post: region@regionostergotland.se Organisationsnummer: 23 21 00-0040 Brevlådan bevakas av registrator vid Region Östergötlands regionledningskontor

Torbjörn Rosdahl (M) avgår som finanslandstingsråd | SVTNy direktör när landstinget blir region | SVT NyheterDorotea kommun och landstinget förhandlar om vårdplatser

GÄVLELandstingsstyrelsen i Gävleborg kommer att byta arbetssätt vid årsskiftet. Bland annat.. Alla artiklar taggade med Landstingsstyrelsen. Vidare till vlt.se . Måndag 1 mar Förtroendevalda (politiker) och fritidspolitiker. Kommunerna styrs genom direktvalda politiska församlingar, så kallade kommunfullmäktige. Dessutom finns det politiska uppdrag inom kommunstyrelser, i olika nämnder och utskott Region Västernorrland, är region för Västernorrlands läns 244 554 invånare (2020-12-31). [1] Region Västernorrland ansvarar, som alla regioner, främst för hälso- och sjukvård. Förutom hälso-, tand- och sjukvård har regionen även ett ansvar för den regionala utvecklingen i länet Love and understanding - öppet brev till landstingsstyrelsen. 14 oktober 2017 05:00. Vården Insändarsidan 6 oktober i SN berättade om: - Landstings- och oppositionsråden Monika Johanssons och Magnus Leiviks löfte om att göra sörmländsk sjukvård mer jämlik genom att sporra varandra att alltid göra lite till Landstingsstyrelsen förvaltning, LSF Dataskyddsombudet Box 225 50 104 22 Stockholm Telefon 08-737 25 00. Patientnämnden Dataskyddsombudet Box 17 535 118 91 Stockholm Telefon 08-690 67 00. Smittskydd Stockholm Dataskyddsombudet Box 17533 118 91 Stockholm Telefon: 08-737 39 00. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HS

 • Toluna 's.
 • Träna bäckenbotten app.
 • Thailändsk kyckling med ananas.
 • Across the Universe Beatles.
 • KTH Fyrverkerikonsert 2020.
 • Go Go Bird Hollywood.
 • Gehalt Kreuzfahrtdirektor.
 • Bebis sova ute friskare.
 • Är det fart på tornadon i webbkryss.
 • Bundestagswahl 2017 Briefwahl Ergebnisse.
 • Mamma Mia the Party O2.
 • Lidl Öffnungszeiten Neukölln.
 • Seterra 150 länder.
 • Nuffield 460 Manual.
 • Vad tycker killar om mom jeans.
 • Korean mouth mask.
 • Allergi barn viss.
 • MGM Grand Garden Arena seating chart.
 • Azimut 54 flybridge Review.
 • Lahnzeitung Traueranzeigen.
 • Är mat från alger.
 • Bästa deckare 2020.
 • Snygga fotbollsspelare 2020.
 • Ögonfranslim Depend.
 • Evinrude E tec 50 manual.
 • Ripan Östersund meny.
 • Vem förstörde pensionssystemet.
 • German Open 2020 Taekwondo.
 • 1 am usa to swedish time.
 • ARD Sturm der Liebe News.
 • Jamaican bobsled team crash.
 • Honda CR V modeller.
 • Disco dj mixer.
 • Stryka kläder med plattång.
 • PAROC Solid.
 • DC Sneakers.
 • Indisk linsgryta hemköp.
 • Norrgavel Skrivskiva.
 • Ben 10 Netflix.
 • Bosch SKS62E22EU installation manual.
 • Andreas Lubitz' Eltern.