Home

Bekämpningsmedelsregistret

Bekämpningsmedelsregistret är en sökbar databas med alla de bekämpningsmedel som är eller tidigare har varit godkända i Sverige. Gå till bekämpningsmedelsregistret Registret innehåller även beslut som relaterar till dessa godkända bekämpningsmedel såso I bekämpningsmedelsregistret finns uppgifter om biocidprodukter och växtskyddsmedel som är godkända i Sverige. Uppgifterna handlar bland annat om produkternas godkännande gäller eller om de har upphört, på vilket sätt de får användas och vilka verksamma ämnen de innehåller Bekämpningsmedelsregistrethar flyttats. Uppdatera din länk till den nya adressen. https://apps.kemi.se/BkmRegistret/Kemi.Spider.Web.External I bekämpningsmedelsregistret kan man söka på beslut som Kemikalieinspektionen har tagit för bekämpningsmedel. Fler typer av beslut om bekämpningsmedel finns nu samlade på samma ställe. Nytt är bland annat att information om parallellhandelstillstånd finns med Bekämpningsmedelsregistret (apps.kemi.se) Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter Bekämpning av råttor och möss (kemi.se

Bekämpningsmedelsregister - Kemikalieinspektione

 1. Here you can find information on biocidal products authorised on the EU/EEA market, in accordance with the Biocidal Products Directive (Directive 98/8/EC) or the Biocidal Products Regulation (Regulation (EU) No 528/2012)
 2. Häftet är en sammanställning av de kemiska ogräsmedel för jordbruksgrödor som är godkända av Kemikalieinspektionen. Uppgifterna i häftet gäller i mars 2021, men kan ha ändrats efter det. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Här finns information om ogräsmedlens effekt mot oli
 3. 1 April 2011 Lathund för tillståndsgivning/tillsyn inom vattenskyddsområde gällande kemiska bekämpningsmedel Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt at
 4. Kemikalieinspektionen ska redovisa en plan för hur myndigheten framöver kan arbeta för en ökad digitalisering bland annat genom att öka tillgängligheten av så kallade öppen data i bekämpningsmedelsregistret. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 29 januari 2021
 5. I bekämpningsmedelsregistret på KEMI:s hemsida går det att söka fram aktiv substans i ett råttgift med hjälp av det 4-siffriga registreringsnumret. Det går även att söka på preparatnamn. Relaterad informatio
 6. Kemikalieinspektionen har ett register över godkända kemiska bekämpningsmedel, bekämpningsmedelsregistret. Ett godkänt bekämpningsmedel ska ha ett registreringsnummer på förpackningens etikett. Registreringsnumret kan användas för att söka efter produkten i bekämpningsmedelsregistret. Bekämpningsmedel delas in i tre behörighetsklasser
 7. I bekämpningsmedelsregistret finns uppgifter om bekämpningsmedel som är godkända i Sverige. Uppgifterna handlar bland annat om produkternas godkännande gäller eller om de har upphört, på vilket sätt de får användas och vilka verksamma ämnen de innehåller

information i Bekämpningsmedelsregistret Sammanfattning Skogsstyrelsen lämnar följande synpunkter på Kemikalieinspektionens frågor som rör utveckling av bekämpningsmedelsregistret (se bilaga 1). I detta ärende har Magnus Viklund, enhetschef beslutat och Thomas Mårtensson varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också Clae För att ett kemiskt bekämpningsmedel ska få användas måste det vara godkänt av Kemikalieinspektionen. En förteckning av godkända preparat finns i bekämpningsmedelsregistret på Kemikalieinspektionens webbplats. Där finns också information om preparat som inte längre är registrerade. Kemikalieinspektionen - bekämpningsmedelsregistret

Herbicidanvändning i Sverige . Figur. Försäljning av kemiska bekämpningsmedel inom jordbruks- och trädgårdsnäringen under 1981 - 2011. Under perioden har två halveringsprogram genomförts för att minska hälso- och milöjriskerna Om man använder en sådan färg i strid mot villkoren i beslutet om godkännande, som finns att läsa i bekämpningsmedelsregistret hos Kemikalieinspektionen, begår man ett miljöbrott som kan få rättsliga påföljder.Att använda kemikalier som inte är godkända av Kemikalieinspektionen är förbjudet enligt miljöbalken.. I 14 kap. 4 § står följande För mer information om respektive produkt, se bekämpningsmedelsregistret hos kemikalieinspektionen: kemi.se

Tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden krävs för att använda växtskyddsmedel yrkesmässigt på tomtmark för flerfamiljshus, på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser, allmänna parker och trädgårdar, idrotts- och fritidsanläggningar, inom skyddsområde för vattentäkt och vid planerings- och anläggningsarbeten och i övrigt på ytor av grus, asfalt. bekämpningsmedelsregistret 2 kap. 8§ KIFS 2008:3 Exempel salu- och användningsförbud Ytterligare namn Samma produkt - annat namn För produkter som omfattas av nationell lagstiftning Följer samma villkor som den godkända produkten 4 kap. 14§ SFS 2014:425 7§, 2006:1010 7§, 2000:33 Kemikalieinspektionen; KemI; bekämpningsmedel; bekämpningsmedelsregister; bekämpningsmedelsregistret; ämnesblad; Glyfosat; Glyphosate Created Date: 1/18/2007 4:38:49 P Bekämpningsmedelsregistret (kemi.se) Broschyr: Bekämpnings­rekommendationer, svampar och insekter; Karenstider för preparat i jordbruk; Trädgård. Vi sammanställer varje år broschyrer över vilka växtskyddsmedel som är godkända för trädgårdsproduktion. Broschyrer: Växtskyddsmedel för trädgårdsproduktio

Certifiering och insekticidbehandling De av KemI godkända preparaten 2014 är Merit Forest WG (Imidakloprid), Forester (Cypermetrin), Hylobi Forest (Lambda-cyhalotrin) och Imprid Skog (Acetamiprid).Se även bekämpningsmedelsregistret (webbadress på sista sidan) I bekämpningsmedelsregistret anger Kemikalieinspektionen vikten för hela föreningen per liter eller kilo produkt, men vid simuleringar i MACRO-DB är det bara själva molekylen av den aktiva substansen som är relevant (d.v.s. utan ester- eller saltdelen) Ett exempel: Roundup Bio innehåller 486 g glyfosat isopropylaminsalt per liter produkt, vilket motsvarar 360 g glyfosat per liter I bekämpningsmedelsregistret finns fler än 3000 produkter. De olika verksamma ämnena i de kemiska bekämpningsmedlen har olika effekt på miljö, människor och djur. Det finns exempelvis ämnen som är hormonstörande Läs alltid på etiketter och i bekämpningsmedelsregistret på www.kemi.se 6 Vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vatten-drag och öppna diken med dos över 0,35 l/ha. 7 Vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vatten-drag och öppna diken med dos över 500 ml/ha. 8 Vid dos över 74 Välkommen till bekämpningsmedelsregistret (kemi.se) Växtskyddsansvarig. Peter Larsso

• Utveckla bekämpningsmedelsregistret (utökad sökbarhet) • Göra kandidatämnen och produkter med kandidatämnen sökbara i Bekämpningsmedelsregistret. • Göra lågriskämnen och produkter med lågriskämnen sökbara i Bekämpningsmedelsregistret • Göra bi-farliga ämnen och produkter sökbara i Bekämpningsmedelsregistret PREPARAT MED PRAKTISKA OCH TEKNISKA ANVÄNDNINGSVILLKOR 1 (5) OBSERVERA! Listan är aktuell vid publicering. Förändringar sker ständigt. Läs alltid på etiketter och i bekämpningsmedelsregistret på www.kemi.se Juni 2020 1 id bestämning av anpassade skyddsavstånd sk Du kan se i Bekämpningsmedelsregistret om ett medel i handeln är godkänt. Sök till exempel på Huvudgrupp: Biocidprodukt och Funktion: PT18: Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur eller Funktion: PT19: Avskräckande och tilldragande medel. Du kan också söka på verksamt ämne, till exempel pyretriner I bekämpningsmedelsregistret finns uppgifter om godkända och tidigare godkända bekämpningsmedel. Bekämpningsmedel som tillhör klass 1 och 2 får endast användas av den som har gått Länsstyrelsens behörighetsutbildning och fått godkänt på utbildningens kunskapsprov. Kunskapen anses bibehållen i fem år Tidigare sammanställde Skogforsk en lista över godkända bekämpningsmedel. Idag måste var och en hålla sig uppdaterade med de regler som finns i bekämpningsmedelsregistret hos Kemikalieinspektionen. Ett medel där godkännandet upphör får normalt säljas under ytterligare ett år och förbrukas under ytterligare ett år

Bekämpningsmedel - Kemikalieinspektione

Till statsrådet och chefen för. Miljödepartementet. Regeringen beslutade den 1 mars 2007 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra en översyn av svensk kemikalie- lagstiftning med avseende på tillsyn, avgifter och vad som därut- över följer av att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006, Reach, träder ikraft (dir. 2007:30) 1(2) Information till golfbanor med anledning av resultat från tillsynsprojekt Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen har genomfört ett nationell Det är kommunen som är ansvarig tillsynsmyndighet för användandet och hanteringen av båtbottenfärger. Om man använder en sådan färg i strid mot villkoren i beslutet om godkännande, som finns att läsa i bekämpningsmedelsregistret hos Kemikalieinspektionen, begår man ett miljöbrott som kan få rättsliga påföljder - Forester (verksam substans cypermetrin) - godkänt till 2022-10-31 (se Bekämpningsmedelsregistret) - Imprid Skog (verksam substans acetamiprid) - godkännandet upphörde 2019-05-24 men med anstånd för försäljning till 2021-03-31 och användning till 2021-10-31 (se Bekämpningsmedelsregistret

Bekämpningsmedelsregistret; Kontakta din lokala växtodlingssäljare. Vi är här för att hjälpa dig! Om du har frågor eller vill veta mer är du varmt välkommen att kontakta kundtjänst eller någon av våra säljare. Till våra kontaktuppgifter. Relaterat innehåll. 02 oktober 2019 Bekämpningsmedelsregistret på KEMI's webbplats innehåller uppgifter om godkända bekämpningsmedelspreparat i Sverige samt upplysning om vilket ändamål de är godkända för. Bekämpningsmedlen är indelade i tre klasser, 1, 2 och 3-medel, där klass 1 och 2 endast får användas för yrkesmässigt bruk medan klass 3 även får användas av privatpersoner

Bekämpningsmedelsregistrethar flyttats

 1. Kolla bekämpningsmedelsregistret www.kemi.se Tvärvillkor, växtskydd. 2019-09-19 Friland, tunnlar, växthus? Tips! Veckorapporter från växtskyddscentralerna Svamp, insekter, ogräs, tillväxtreglering Enligt etikett, rätt dos i rätt gröda! Dokumentation på olika ställe
 2. Information om vilka preparat som är godkända och status om godkännande finns i bekämpningsmedelsregistret på Kemikalieinspektionens webbplats. För att få använda bekämpningsmedel av klass 1L krävs tillstånd och intyg om behörighet
 3. KEMI meddelar att man inlett ett ärende om anmälan. Tipset (skadedjursteknikerns anmälan /red) berör produkter som inte listas i bekämpningsmedelsregistret över godkända produkter, så vi kommer utreda tipset vidare och kontaktar företagen, skriver en handläggare på KEMI i ett mejl till FoodMonitor. FoodMonitor söker CDON
Off myggmedel | hållbara produkter som är bra för miljön

Bekämpningsmedelsregistret har förnyats ALTEA A

För att ett kemiskt träskyddsmedel ska få användas till impregnering måste det vara godkänt av Kemikalieinspektionen. Du kan söka efter godkända träskyddsmedel i bekämpningsmedelsregistret. Sälja träskyddsbehandlat virke. Du som säljer virke måste ge kunden information om hur användning kan minimeras etiketten och i bekämpningsmedelsregistret på www. kemi.se. Läs mer i skriften Säker växtskyddshantering i växthus. Du hittar den på www.sakertvaxtskydd.se. Tabellerna är uppdelade efter typ av medel och omfattar insekts-, snigel-, kvalster-, svamp- och ogräsmedel samt retarderingsmedel. Uppgifterna om användning och doser baseras på. Förebyggande växtskydd och icke-kemiska metoder. I ekologisk produktion där kemiska bekämpningsmedel i stort sett inte används alls är det viktigt att bygga upp ett odlingssystem som missgynnar och försvårar för skadeinsekter, svampsjukdomar och ogräs 501066.5 A3 MCPA 750 BEKÄMPNINGSMEDEL KLASS 2 L REG 3345 Endast för yrkesmässigt bruk Användningsområde: Mot örtogräs i odlingar av stråsäd, potatis, lin för teknis

Frågor och svar om spridning av biocidprodukter

För att få reda på om ett bekämpningsmedel är godkänt kan du söka i bekämpningsmedelsregistret. Du hittar det via Kemikalieinspektionens webbplats. I registret finns information om godkännande, saluförbud och användningsförbud. Med bekämpningsmedel menar man både växtskyddsmedel och biocidprodukter. Bekämpningsmedelsregistret läsa i bekämpningsmedelsregistret hos Kemikalieinspektionen, begår man ett miljöbrott som kan få rättsliga påföljder. Att använda kemikalier som inte är godkända av Kemikalieinspektionen är förbjudet enligt miljöbalken. I 14 kap. 4 § står följande: Ett kemiskt eller biologiskt bekämpnings Information om vilka bekämpningsmedel som är godkända, behörighetsklass och användningsvillkor finns i Bekämpningsmedelsregistret på Kemikalieinspektionens hemsida. Klassificering och utbildningskrav. Bekämpningsmedel delas in i tre behörighetsklasser, klass 1, 2 och 3-medel bekämpningsmedelsregistret. Kemikalieinspektionen ansvarar för operativ tillsyn av primärleverantörer av bekämpningsmedel samt tillsynsvägledning mot landets kommuner när det gäller kontroll av distributörer av bekämpningsmedel. Kemikalieinspektionen ansvarar för att informera, stödja och samverka med företag, myndigheter och andr För att få reda på om ett bekämpningsmedel är godkänt kan du söka i bekämpningsmedelsregistret som finns på Kemikalieinspektionens webbplats. I registret finns information om godkännande, saluförbud och användningsförbud. Med bekämpningsmedel menar man både växtskyddsmedel och biocidprodukter. Klassificering och utbildningskra

I bekämpningsmedelsregistret kan du kontrollera registreringsnumret och se om medlet är godkänt, vilken klass det tillhör och hitta annan viktig information. Du hittar mer information om mygg- och fästingmedel på Kemikalieinspektionens webbplats. Med vänlig hälsnin Där hittar du också bekämpningsmedelsregistret med aktuell information om vilka bekämpningsmedel som är godkända samt ämnesblad med miljö- och hälsoaspekter på de aktiva ämnena i medlen. På Naturvårdsverkets webbplats, www.naturvardsverket.se, finns föreskrifter (NFS 2015:20) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel BEKÄMPNINGSMEDELSREGISTRET . Aktuella villkor för bekämpningsmedelsanvändning. På JORDBRUKSVERKET s hemsida finns mycket information för nedladdning. T ex aktuella listor över godkända växtskyddsmedel, prognoser och bildbank mm I bekämpningsmedelsregistret hittar du informa-tion om vilka växtskyddsmedel som får användas, hur länge de får användas och hur de ska användas. Bekämpningsmedelsregistret hittar du på www. kemikalieinspektionen.se • Den spanska skogssnigeln överlever den svenska vintern genom att gräva ner sig i marken. I april kommer de upp oc

sprutjournal och lager. Kontrollera mot Bekämpningsmedelsregistret om de är godkända för att användas. I sammanhanget bör noteras att produkter som innehåller verksamma ämnen och som marknadsförs med en växtskyddande effekt uppfyller definitionen av ett växtskyddsmedel i EU:s växtskyddsmedelsförordning (EG nr 1107/2009) På kemikalieinspektionens webbplats hittar du information och bekämpningsmedelsregistret med aktuell information om bekämpningsmedel. Enligt miljöbalken ska det medel användas som är minst skadligt för människors hälsa och miljön, men som ändå ger önskad effekt På ett i bekämpningsmedelsregistret infört parallellimporterat preparat tillämpas i övrigt vad som bestäms eller föreskrivs om originalpreparatet. I beslut som fattats av Kontrollcentralen för växtproduktion får ändring sökas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996) Alla bekämpningsmedel som säljs finns listade i Bekämpningsmedelsregistret på KEMI:s webbplats. Vem får använda bekämpningsmedel? Alla bekämpningsmedel är mer eller mindre ohälsosamma. Bekämpningsmedel delas in i tre behörighetsklasser, alla med olika krav på hantering, utbildning, ålder med mera. Klasserna är

Information on biocides - ECH

Ur Bekämpningsmedelsregistret. Foto: Raina Medelius/Sveriges Radio Linköping/Ydre. Minskad risk för miljöskandaler. Lyssna från tidpunkt: 1:37 min. Min sida. ret och bekämpningsmedelsregistret. Där hittar du information om hur olika ämnen är klassii-cierade. Även varuinformationsblad ger infor-mation. Föroreningsnivå Föroreningsnivån bestäms av vilka halter, mängder och volymer av föroreningar som inns i området. Det saknas ofta tillräckligt underlag för denna del av bedömningen Bekämpningsmedelsregistret listar Informationsblad - juni 2016 #2 Nyhetsbrev 1 april 2010 bekämpningsmedel, med dess klass och tillåtna användningsområde. Mer information om bekämpningsmedel samt bekämpningsmedelsregistret finns på Kemikalieinspektionens hemsida i bekämpningsmedelsregistret. Du hittar en sammanfattande lista över preparat med särskilda villkor på www.sakertvaxtskydd.se Observera att det kan finnas preparat med särskilda villkor som inte finns med på listan då Säkert växt ­ skydd inte uppdaterar listan varje månad. • Jämför informationen på preparatets etiket Yttrande över Kemikalieinspektionens förfrågan om synpunkter angående förbättrad tillgänglighet av information i Bekämpningsmedelsregistret (SV/05/20) Yttrande över remiss från Miljödepartementet Framtidens kemikaliekontroll - hantering av kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen (SOU 2019:45) (SV/03/20

Kemisk ogräsbekämpning 2021 - Jordbruksverke

Kemikalieinspektionens utveckling av bekämpningsmedelsregistret.pdf - 0,18 MB Lyssna 2020-06-01 Bilaga 1 Svarstabell bekämpningsmedelsregistret.pdf - 0,25 MB Lyssna 2020-05-15 Yttrande ang. förslag till ny växtskyddslag.pdf - 0,23 MB Lyssn Information on biocides. Here you can find information on biocidal products authorised on the EU/EEA market, in accordance with the Biocidal Products Directive (Directive 98/8/EC) or the Biocidal Products Regulation (Regulation (EU) No 528/2012). All biocidal products containing approved active substances are evaluated for safety and efficacy. • Gå till bekämpningsmedelsregistret • Sök på användningsområde -Använd olika söktermer för att få bättre träff oplantskolor, skogsplantskolor, tall, gran, barrträdsplantor etc. -Avgränsa sökningen till medel med godkännand bekämpningsmedelsregistret med aktuell information om vilka bekämpningsmedel som är godkända samt ämnesblad med miljö- och hälsoaspekter på de aktiva ämnena i medlen. En viktig författning är Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (NFS 1997:2) Etikett och bruksanvisning. Bekämpningsmedelsregistret på KemIs hemsida och KIFS avvecklingsplan av bekämpningsmedel, visa exempel. 1,5 Risker för den yttre miljön Växtskyddsmedelsrester i livsmedel och dricksvatten Vattenskyddsområden Transport av växtskyddsmedel i miljön Åtgärder för att förhindra/minska risken för rester

*ej registrerad i EU's pesticiddatabas eller bekämpningsmedelsregistret I Sverige kontrollmäts varje år rester av bekämpningsmedel i livsmedel inom det nationella kontrollprogram som bedrivs av Livsmedelsverket. En stor del av de bekämpningsmedelsrester som detekteras kan härledas till importerade livsmedel • Etikett och bruksanvisning, visa exempel. Bekämpningsmedelsregistret på KemIs hemsida, visa exempel. Viktigt att peka på särskilda användningsvillkor och att visa var man kan hitta uppgifterna. • Rätt emballage och märkning av emballage, flergångsförpackningar och engångstyp • Handel med växtskyddsmede Utdrag ur bekämpningsmedelsregistret 2012-11-23 . www.kemi.se Nya användningsområden - fritidsbåtar • Färg för användning på Västkusten: Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Västkusten (från Trellebor Lagstiftning om bekämpningsmedel. På Kemikalieinspektionens webbplats finns en sammanställning över samtliga regler på området. Där hittar du också bekämpningsmedelsregistret med aktuell information om vilka bekämpningsmedel som är godkända samt ämnesblad med miljö- och hälsoaspekter på de aktiva ämnena i medlen

Mer information om bekämpningsmedel hittar du i bekämpningsmedelsregistret. Källa: Kemikalieinspektionen. Taggat odling, kemikalier, giftfritt, plantor, ogräs, växtskydd. Tweeta. Stöd Ekocentrum. Swish: 123 420 25 03 BG: 5114-8849 Klicka här för att läsa mer! Kommande events *ej registrerad i EU's pesticiddatabas eller bekämpningsmedelsregistret 12 Årligen kontrollmäts rester av bekämpningsmedel i livsmedel inom det nationell

Begränsningsdatabasen, bekämpningsmedelsregistret samt klassificeringslistan. ♦ Europeiska kemikaliebyråns databas ESIS (European Chemical Substances Information System). ♦ IARC Monographs (International Agency for Research on Cancer). ♦ EHCs. Environmental Health Criteria Monographs från Världshälsorganisationen WHO Mer information om bekämpningsmedel hittar du i bekämpningsmedelsregistret. Lina Rosengren. Dela artikeln: Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev. Få ett urval av veckans nyheter med Aktuell Hållbarhets kostnadsfria nyhetsbrev. E-postadress Bekämpningsmedelsregistret. PDF. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om integrerat växtskydd. Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter. Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel. Telefonnumme 15 Kemi, bekämpningsmedelsregistret. fortfarande substansen bentazon relativt frekvent i grundvatten. Bentazon förekom i ogräsmedel för användning på åkermark, men förbjöds redan 197816. Miljön i Sverige påverkas fortfarande av tidigare tillåtna bekämpningsmedel som nu ä och länsstyrelsers tillsyn. I bekämpningsmedelsregistret finns till exempel uppgifter om på vilket sätt ett bekämpningsmedel får användas, om produktens godkännande gäller eller om det har upphört. Begränsningsdatabasen är ett hjälpmedel för att hitta regler om förbud och andra användningsbegränsningar som gäller i Sverige fö

* Bekämpningsmedelsregistret, www.kemi.se, Vid all användning av miljö- och hälsofarliga produkter ska användandet föregås av riskanalyser som dokumenteras, och som på begäran kan uppvisas till beställaren. Exempel på metod och resonemang kan ses på kemikalieinspektionens hemsida. Alternativt kan någon annan vedertage medel i frilandsgrönsaker som uppdateras varje år och till Bekämpningsmedelsregistret hos Kemikalie-inspektionen www.kemi.se Öjebyn maj 2020 Ann-Kristin Isaksson Öjebyn Agro Park Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten Elisabeth Öberg Trädgårdsutvecklare Projektledare Nära Mat Förord Information om vilka bekämpningsmedel som är godkända, behörighetsklass och användningsvillkor finns i Bekämpningsmedelsregistret på Kemikalieinspektionens webbplats. Klassificering och utbildningskrav. Bekämpningsmedel delas in i tre behörighetsklasser, klass 1, 2 och 3-medel

Allt om kaniner! Svar: Hej! Herba Max innehåller någon sorts eteriska oljor. Är inte duktig på polska men såvitt jag förstår finns det ingen utförligare innehållsförteckning (vilka oljor och om det finns andra ämnen utöver) att få tag på online Friland. Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring frilandsodling av morötter, rödbetor, sallad, kål, lök, gurka, jordgubbar, äpple och andra fruktträd. Lär dig om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, och mycket mer

Ändringsbeslut 2020-06-17 Myndighet Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen finns även bekämpningsmedelsregistret med information om respektive preparat, till exempel vilken typ av användning preparat är godkänt för och om det finns ett giltigt godkännande. ANMÄLAN . Om du avser att sprida . bekämpningsmedel på ett område strre än 1 000 m. 2 . dä Jordbruksverket säger samtidigt att den lantbrukare som väljer att följa de villkor som står på etiketten inte heller gör fel, något som är mycket viktigt eftersom vi inte vill hamna i en situation där lantbrukare själva är ansvariga för att dubbelkolla villkoren i bekämpningsmedelsregistret inför varje spruttillfälle Ofta krävs det att du ansöker om tillstånd eller anmäler till bygg- och miljönämnden när du ska använda växtskyddsmedel. Observera att det gäller för alla kemiska växtskyddsmedel, även klass 3 preparat I bekämpningsmedelsregistret finns två bakteriebaserade betningsmedel (Cedomon och Cerall) som lämpar sig för ekologisk användning. Ämnena är avsedda bl.a. för bekämpning av fläcksjuka och sot på spannmål samt utsädesburna mögelsvampar. Den gröna färgen skiljer ekologiskt betat utsäde från kemiska betningsmedel. 16 Skriv upp registreringsnummer och kontrollera mot Bekämpningsmedelsregistret på Kemikalieinspektionens hemsida; www.kemi.se. Tänk på att vissa preparat kan ha dispens eller vara godkända för användning off-label. Vissa substanser/ preparat får också säljas under flera olika namn

Råttgift - Husdjur - Giftinformationscentrale

För att ett kemiskt träskyddsmedel ska få användas till impregnering måste det vara godkänt av Kemikalieinspektionen. Du kan söka efter godkända träskyddsmedel i bekämpningsmedelsregistret. Länk till Kemikalieinspektionen om Träskyddsmedel. Länk till Bekämpningsmedelsregistret. Köpa träskyddsbehandlat virk bekämpningsmedelsregistret i tid har räknats bort från antal inspektioner jämfört med tidigare redovisade uppgifter i årsredovisningarna för 2013 och 2014. Vänstertyngd Vi har räknat bort vissa ärenden från antalet inspektioner jämfört med uppgifter Bekämpningsmedelsregistret innehåller uppgifter om över 2 000 godkända (och tidigare godkända) bekämpningsmedelspreparat i Sverige. (Kemikalieinspektionen) Pmb Livsmedel. Livsmedelsdatabasen Livsmedelsdatabasen är Livsmedelsverkets databas med näringsvärden för ca 2100 livsmedel och maträtter

Kemikalier, miljögifter och farliga ämnen - Östersund

Bekämpningsmedelsregistret på Kemikalieinspektionens webbplats. Tillstånd för spridning av bekämpningsmedel. Du måste söka tillstånd hos miljökontoret innan du sprider kemiska bekämpningsmedel på följande platser: vid planerings- och anläggningsarbete; inom skyddsområde för vattentäkt; gårdar till skolor, förskolor; allmänna. t ex i Företagsregistret och i Bekämpningsmedelsregistret. Kemikalieinspektionen har sedan 2015 en målgruppsanpassad ingång för allmänhet/konsumenter på sin webbplats. Kemikalieinspektionens remissvar om Rapport om Sveriges genomförande av Århuskonventionen Dnr: H16-0827 Bekämpningsmedelsregistret. Sälja träskyddsbehandlat virke. Du som säljer virke måste ge kunden information om hur användning kan minimeras. Det ska också finnas skriftlig information om det träskyddsbehandlade virket. Informationen ska inkludera: vilket medel som använts

Bekämpningsmedel - Uddevalla kommu

Bekämpningsmedel - Lunds kommu

 1. För att få använda bekämpningsmedel i Sverige måste därför medlet genomgå bedömning och vara godkänt av Kemikalieinspektionen. Hela (dryga) 3 000 bekämpningsmedel är eller har varit godkända för användning i Sverige, dessa återfinns i bekämpningsmedelsregistret 2. Ett fyrtiotal av dessa är tillåtna vid odling av jordgubbar
 2. 3 Bekämpningsmedelsregistret 4 KemI-Stat. SWECO ENVIRONMENT Litteraturstudie tillkommande ämnen i vattendirektivet SWECO Environment 6 Tabell 2.1 Terbutryn; Struktur, CAS-nummer, användning och emission. Namn Terbutryn CAS # 886 -50 0 Användning och hanterin
 3. Kemikalier finns överallt omkring oss. Vissa kan vara giftiga eller på annat sätt skadliga, både för människor och för miljön redan i små mängder. Det är därför viktigt att tänka på hur man hanterar och förvarar kemikalier
 4. Avdelningen ansvarar även för hela myndighetens registratur och arkivfunktion samt för produktregistrets verksamhet, liksom skötseln av bekämpningsmedelsregistret, produktregistret och Kemikalieinspektionens dokument- och ärendehanteringssystem. I avdelningen finns två tillsynsenheter och en enhet för kemikaliestatistik och registratur
 5. st tre år. Varje gång du besprutar ska du anteckna följande i din sprutjournal
 6. Avdelningen ansvarar även för hela myndighetens registratur och arkivfunktion samt för produktregistrets verksamhet, liksom skötseln av bekämpningsmedelsregistret och Kemikalieinspektionens dokument- och ärendehanteringssystem. I avdelningen finns två tillsynsenheter och en enhet för kemikaliestatistik och registratur

Ogräsrådgivare

vidare till bekämpningsmedelsregistret . Där kan man söka på mygg som Användningsområde och se vilka mygg-medel som är godkända idag, vilka ämnen de innehåller samt även se vilka medel som inte längre är tillåtna. Ge eleverna i uppdrag att leta mygg-medel eller andra bekämpningsmedel hemma och kontrollera med hjälp a Som anställd hos oss är du en del av ett betydelsefullt arbete för hållbar utveckling i Sverige, inom EU och globalt. Vårt kontor ligger i centrala Sundbyberg. Avdelningen Tillsyn och statistik ansvarar för operativ tillsyn och tillsynsvägledning samt för Kemikalieinspektionens produktregister och bekämpningsmedelsregistret

Vad gör kommunen? - Transportstyrelse

 • Mexikanskt ris med kyckling.
 • Dyson Hot and Cool.
 • Engelsk mat recept.
 • Nubia Z17 mini.
 • Räktårta pepparrot.
 • Landbouw nieuws België.
 • Barnvagnshänge Virkad.
 • Odla i vas.
 • Momentomvandlare mutterdragare.
 • Lidl Öffnungszeiten Neukölln.
 • Afterski Hemavan.
 • Pandora ringar.
 • Brow bar Hamburg.
 • Calibrate Samsung TV.
 • Stockholm SCHOOL of Economics Research.
 • Lågörter lista.
 • Marinor Skåne.
 • Tarkett Heritage Ek Old Brown.
 • Noticias Puebla.
 • Swedish fika Nyhetsmorgon.
 • Leinwand Pastelltöne.
 • Mojo Club Eingang.
 • Brow bar Hamburg.
 • Cutiecare.
 • Portföljgeneratorn eller Avanza Auto.
 • Usain Bolt world record.
 • Knut Brundtland.
 • Vindskydd Snuskburk.
 • Vänersborg innebandy Dam.
 • Tenorhorn Kinder.
 • Roliga kärlekslåtar.
 • Polarbröd fabrik.
 • Generaldirektör FRA.
 • Turs jätte.
 • Product Placement Vermittlung.
 • App porträttfoto.
 • Påskbilder att färglägga och skriva ut.
 • Fonus Luleå dödsannonser.
 • Smorde.
 • Statistik hyror lokaler.
 • Is Dhaka airport Open.